img13.jpg, 101kB

Rychlý výběr našich produktů

Přísady do motorových olejů, soupravy
Čistící a stabilizační přísady
Přísady do paliv
Přísady do převodových olejů
Plastická a multifunkční maziva
Ostatní výrobky

Univerzita v Nantes

UNIVERZITA V NANTES
STÁTNÍ TECHNICKÁ UNIVERZITA
E.M.S.M.
1 Rue de la Noe – 44072 NANTES CEDEX
Tel: (40) 74.79.76
Technický ústav – Technologie a výroba
Naše značka: TTPLM/AD/270 – 79

Motorová a strojní laboratoř

Zadání:Provést ošetření motoru pomocí přísady firmy Bishop´s Original snižující tření a opotřebení motoru a následně provést změření všech charakteristik.

Testovací zařízení
Všechny testy byly provedeny na motoru Renault 841. Základní hodnoty a údaje byly snímány na elektromagnetické brzdě pomocí přístroje Schenk W 70.

Základní údaje:
Vrtání: ø79 mm Píst: 84 mm Max. tlak ve válci: 821
Karburátor: WEBER 32 DIR 35 – dvoustupňový
 
1. stupeň: difuzér ø 24 mm – hlavní tryska 140
korekční tryska 165
2. stupeň: difuzér ø 24 mm – tryska 132
korekční tryska 185

Zapalování: Rozdělovač: DUCELLIER R 254 D 60
Svíčky: LODGE 2 IILNY
Cívka: DUCELLIER Competition 14 KV
Jako olejová náplň byl použit klasický olej IGOL 20W-40

Na úvod zkoušek absolvoval motor 400 hod stolicových testů, z nichž 80% bylo při plném zatížení. Toto odpovídá ekvivalentu mezi 30000 až 40000 km.

Pro dosažení efektivních výsledků je vhodné aplikovat přísadu do motoru po ujetí 20 000 až 25 000 km. Tato podmínka byla splněna.

Měření na testovacím motoru.

Byly změřeny následující parametry:

 • kroutící moment při plném zatížení
 • motorický výkon při plném zatížení
 • specifická spotřeba při plném zatížení
 • ztráta mechanického tření při plném zatížení (snížení pasivních odporů)
 • schopnost akcelerace při regulaci otáček od nízkého k vysokému kroutícímu momentu

Výsledky jsou uvedeny v následujících tabulkách:

Základní parametry motoru

Otáčky

Kroutící moment

Výkon

Měrná spotřeba

Pasivní odpory

Akcelerace

 

Nm

HP

Gal/HP/hod

%

sec

2 000

118,2

33,67

223,2

2,85

3,4

2 500

123,2

43,85

211,1

3,92

5,0

3 000

123,7

52,83

208,8

5,34

5,2

3 500

122,2

60,90

204,6

8,47

6,0

4 000

116,0

66,05

204,4

12,53

8,5

4 500

108,4

69,42

207,4

16,34

5,8

5 000

99,5

70,80

208,0

22,80

5,4

5 500

88,6

69,35

225,1

5,3

Nm – mechanický výkon

Údaje o průběhu testů
Údaje z testovaného motoru jsou nižší než základní údaje výrobce zhruba o 2%.

Ošetření motoru pomocí přísady Bishop´s Original.
Vzhledem k tomu, že objem olejové náplně je 4 litry, bylo provedeno dávkování 1 l přísady a 3 l oleje IGOL 20W – 40.
Zapracování přísady je dokončeno po ujetí 5 000 km, proto byly na zkušební stolici po každých 40 hod změněny provozní podmínky motoru a to:
Město 20% 8 hod
Dálnice   45%  18 hod
Běžný provoz 20%   8 hod
Horský provoz 15% 6 hod 
 
Pro účely tohoto testu byly kalkulovány následující podmínky provozu: karoserie Renault R 1152 s provozní hmotností 1 200 kg vybavená 4-stupňovou převodovkou s převodovými poměry ( 1.stupeň – 2,26, 3. stup. – 1,48 , 4.stup. – 1,03), kroutící silou 9×34 a 165×14 otáček.

Test ošetřeného motoru.

Následující tabulka ukazuje charakteristické hodnoty ošetřeného motoru během stejných zkušebních podmínek, jako u základního motoru. 

                                                   Ošetřený motor

Otáčky

Kroutící moment

Výkon

Měrná spotřeba

Pasivní odpory

Akcelerace

 

Nm

HP

Gal/HP/hod

%

sec

2 000

123,0

35,03

227,7

2,00

3,2

2 500

130,9

46,61

209,8

2,00

4,6

3 000

129,1

55,17

208,8

4,70

4,8

3 500

127,1

63,35

201,5

7,00

5,3

4 000

122,0

69,48

201,6

11,80

6,4

4 500

113,8

72,91

205,5

15,70

5,2

5 000

104,0

74,08

209,5

20,3

4,7

5 500

92,2

72,25

221,5

5,0

Srovnávací hodnoty:

Kroutící moment při plném zatížení.

Jak vyplývá z výše uvedených hodnot, dochází ke zcela zřetelnému nárůstu kroutícího momentu v průměru o 4,7% díky větší pružností motoru spojené s lepší akcelerací.

                                                Kroutící moment motoru

Otáčky

Základní stav

Ošetřený motor

Zvýšení

Zvýšení

 

Nm

Nm

Nm

%

2 000

118,2

123,0

4,8

4,0

2 500

123,2

130,9

7,7

6,3

3 000

123,7

129,1

5,4

4,4

3 500

122,2

127,1

4,9

4,0

4 000

116,0

122,0

6,0

5,2

4 500

108,4

113,8

5,4

5,0

5 000

99,5

104,0

4,5

4,6

5 500

88,6

92,2

3,6

4,2

Výkon získaný při plném zatížení.

Dochází ke stejnému percentuálnímu nárůstu, když porovnáme křivky závislosti kroutícího momentu na otáčkách nebo výkonu. Průměrné zvýšení je 4,7%

                                                             Výkon motoru (Hp)

Otáčky

Základní stav

Ošetřený motor

Zvýšení

Zvýšení

 

HP

HP

HP

%

2 000

33,67

35,03

1,36

4,0

2 500

43,85

46,61

2,76

6,3

3 000

52,83

55,17

2,34

4,4

3 500

60,90

63,35

2,45

4,0

4 000

66,05

69,48

3,43

5,2

4 500

69,42

72,91

3,49

5,0

5 000

70,80

74,08

3,28

4,6

5 500

69,35

72,25

2,90

4,2

                                    Specifická spotřeba při plném zatížení

Otáčky

Základní stav

Ošetřený motor

Rozdíl

Rozdíl

 

Gal/HP/h

Gal/HP/h

Gal/HP/h

%

2 000

223,2

227,7

-4,3

-4,3

2 500

211,1

209,8

1,2

0,6

3 000

208,8

208,8

0,0

0,0

3 500

204,6

201,5

3,1

1,5

4 000

204,4

201,6

2,8

1,4

4 500

207,4

205,5

1,9

1,0

5 000

208,0

209,5

-1,5

-0,7

5 500

225,1

221,4

-3,7

-1,6

 Nárůst specifické spotřeby, ať už pozitivní či negativní, je zanedbatelný a ve skutečnosti představuje pouze 0,43%. Tato hodnota může být přičítána na vrub nepřesnosti měření nebo stávajícím podmínkám. Toto je zcela normální po ošetření motoru přísadou. Objemové i spalovací podmínky jsou stejné před ošetřením i po něm, z čehož vyplývá stejná specifická spotřeba.

Specifická spotřeba je spotřeba/výkon/hod a je vyjádřená v gramech.

Ztráty vlivem mechanického tření při plném zatížení (pasivní odpory) 

Otáčky

Základní stav

Ošetřený motor

Snížení

Snížení

 

HP

HP

HP

%

2 000

2,85

2,00

0,85

30

2 500

3,92

2,00

1,92

49

3 000

5,34

4,70

0,64

12

3 500

8,47

7,00

1,471

17

4 000

12,53

11,80

0,73

6

4 500

16,34

15,70

0,64

4

5 000

22,80

20,30

2,50

11

5 500

 

 

 

 

Porovnání hodnot

Snížení je podstatné a dosahuje průměrné hodnoty 16%, což je výsledkem zlepšeného mazání všech pohyblivých částí. To samozřejmě vysvětluje zvýšení kroutícího momentu a výkonu, tedy celkového mechanického výkonu.

Akcelerace při plném zatížení

Zvýšení bylo v průměru o14%, což je výsledkem zvýšení mechanického výkonu. Celkově lze konstatovat, že dosažení hodnoty nejvyššího možného kroutícího momentu je rychlejší. Nárůst během testů je rychlejší při plném zatížení.

 Akcelerace při plném zatížení stroje

Otáčky

Základní stav

Ošetřený motor

Zvýšení

Zvýšení

 

sec

sec

sec

%

2 000

3,4

3,2

0,2

6

2 500

5,0

4,6

1,6

32

3 000

5,2

4,8

0,4

8

3 500

6,0

5,3

0,7

12

4 000

8,5

6,4

2,1

25

4 500

5,8

5,2

0,6

10

5 000

5,4

4,7

0,7

13

5 500

5,3

5,0

0,3

6

Teplotní omezení: Výkonový test na testovací stolici ukázal:

Průměrné zvýšení tlaku oleje o 0,5 bar

Průměrné snížení teploty oleje o 15%

Tyto výsledky ukazují, že přísadou Bishop´s Original receptury 101 dochází k vytvoření efektivního filmu na pohyblivých částech stroje. Tím dochází ke snížení vůlí, což umožňuje zvýšení tlaků a redukci vnitřního tření v oleji na stykových plochách.

 Je evidentní, že motorový olej, pracující za nižších teplotních stresů, ztrácí svou kvalitu pomaleji a z toho vyplývá, že se prodlužuje jeho životnost.

Vyhodnocení.

Na základě kompletních výsledků testů jsme došli k následujícím závěrům:

Vlivem zlepšeného mazání a sníženého tření dochází k nárůstu mechanického výkonu

 • dochází ke zvýšení kroutícího momentu a využitelného výkonu
 • dochází ke zvýšení akcelerace
 • dochází ke snížení ztrát olejové náplně
 • dochází ke snížení spotřeby paliva

K poslednímu bodu je nutné vysvětlení. Zatímco jsme prokazatelně zaznamenali změnu kroutícího momentu, výkonu a  akcelerace u specifické spotřeby prakticky nedošlo ke změnám.

 Současná spotřeba automobilu je vyjádřena v litrech/100 km a je ovlivněna následujícími faktory, které ovlivňují provozní podmínky jednotlivého automobilu:

 • akcelerace
 • správné seřízení motoru
 • rychlost vozidla
 • aerodynamické vlastnosti vozidla a atmosférické podmínky

Tedy při stejném výkonu pracuje efektivněji a s menší spotřebou lépe ošetřený motor ( např. po jednom ošetření výrobkem Bishop´s Original).

Po zhodnocení nárůstu akcelerace lze konstatovat. Ošetřený motor spaluje o to méně, čím je jeho akcelerace rychlejší ( vyšší výkon je potřebný po kratší dobu).

Ačkoli tyto výsledky testů jsou vlastní pouze motorům, testovaným v laboratoři a nemůže být měřena praktická spotřeba, podobných výsledků můžeme dosáhnout při normálních provozních podmínkách.

Pro praktické využití: jednoduché ošetření přísadou Bishop´s Original způsobuje výrazné úspory díky lepším provozním vlastnostem motoru a lepším mazáním a je tedy dosaženo následujících efektů:

 • snížení spotřeby paliva při běžném provozu
 • delší výměnné doby oleje
 • snížení opotřebení motoru, zejména vlivem studených startů
 • lepší startovatelnost motoru, zejména v zimních podmínkách

NANTES, 14. února 1979

M. LEMAIRE  v.r.