img13.jpg, 101kB

Rychlý výběr našich produktů

Přísady do motorových olejů, soupravy
Čistící a stabilizační přísady
Přísady do paliv
Přísady do převodových olejů
Plastická a multifunkční maziva
Ostatní výrobky

Otázky a odpovědi

Otázka : Co znamená Bishop´s Original Products?
Odpověď : Jedná se o výrobky americké firmy Bishop´s Original Products Inc. se sídlem v Houstonu. Tato firma se specializuje na výrobky z oblasti mikrodifuzních maziv.

Otázka : Proč tak zvláštní název?
Odpověď
: Název výrobků a firmy je spjat se jménem John Bishop, který je jedním z největších odborníků v oblasti speciální chemie maziv a zároveň je vynálezcem tzv. mikrodifuzních maziv.

Otázka: Co jsou to mikrodifuzní maziva?
Odpověď
: Tímto způsobem se pojmenovávají zejména speciální přísady do olejů, které pracují na principu tzv. permanentní difúze maziv.

Otázka : Jsou speciální přísady ” olejovými aditivy” a jaký je mezi nimi rozdíl?
Odpověď
: V našem případě se nejedná o olejová aditiva, nýbrž o látky vylepšující určitým způsobem mazací proces vylepšením povrchu kovů v místě dotyku. Způsoby ošetření mohou být různé a podle použitého druhu materiálu je pak rozdělujeme do několika generací. Olejová aditiva jsou stavebními prvky jednotlivých druhů olejů. Speciální přísady jsou pak tzv. kondicionéry, které svými účinky ošetřují pouze mazaný kov a olej využívají jako nosič.

Otázka : Proč ale přidávat něco do oleje? Každý výrobce olejů tvrdí, že jeho oleje jsou tak dobré, že k nim není třeba nic dodávat?
Odpověď
: Výrobci olejů a jejich prodejci mají do určité míry pravdu. Jejich odpověď je pravdivá v případě běžného mazání a běžných stavů v mazacím procesu. Musíme si však uvědomit, že určitá část v procesu mazání je i za běžných podmínek procesem tzv. extrémního mazání v procesu smíšeného tření, kdy i ta nejlepší maziva selhávají a dochází k vysokému nárůstu opotřebení. K tomuto procesu obvykle dochází vlivem vysokého tlaku a teploty, kdy mazací vlastnosti olejů prudce klesají.

Otázka : Jakým způsobem se dá tento proces vylepšit a snížit opotřebení?
Odpověď
: Řešením problémů, spojených se smíšeným třením se zabývala celá řada odborníků po celou dobu, kdy byla vyvíjena nová maziva a tento proces trvá do dnešního dne.Všichni se snažili vynalézt metodu jak dosáhnout hydrodynamického mazání, což by bylo ideálním stavem. Po jeho dosažení by pak součástky plavaly po ideálním mazacím filmu a opotřebení by bylo naprosto minimální.Jsou neustále vyvíjena nová a dokonalejší maziva. Jednou z cest, kterou lze v tomto procesu využít je ochrana třecích ploch nanesením jiné látky s nízkým koeficientem tření. Již dříve byly známy látky s vysokou kluzností a tepelnou odolností. Ty pak byly využity pro snížení tření a opotřebení kovových povrchů.

Otázka: O jaké materiály se jedná a jakým způsobem probíhal proces ošetření?
Odpověď
: Jak jsme již uvedli na začátku, proces ošetření povrchu kovů lze rozdělit do tří generací podle formy účinků ošetřujícího materiálu. Všeobecně se dá jednotlivé generace charakterizovat následujícím způsobem:
1. generace: Chemické mazání – aktivní vylepšení povrchu pomocí kontrolované chemické agrese měkkých kovů a oxydantů ( běžná olejová aditiva)
2. generace: Nanesení na povrch vrstvy cizorodé látky s nízkým koeficientem tření
3.generace: Přísady do olejů pracujích na principu mikromolekulární difuze do povrchu.

Otázka: Můžete nám více přiblížit proces chemického mazání?
Odpověď:
Přísady první generace a jejich způsob mazání představují všechna olejová kluzná aditiva, která jsou součástí všech současných olejů. Během procesu tření dochází ke vzniku tenkého filmu měkkých solí a oxydantů neustále obnovovaného v procesu mazání. Tento film však podléhá procesu stárnutí a je vysoce ovlivňován množstvím cizích příměsí v oleji a produktů chemických reakcí. Jedná se tedy o tzv. aktivní mazání.

Otázka: Jak je to v případě druhé generace. Čím se liší od předchozí?
Odpověď
: V případě druhé generace se jedná o tzv. mazání pasivní pomocí pevných tělísek. Celá řada materiálů má tu vlastnost, že mohou díky svému nízkému koeficientu tření zajišťovat velmi dobré kluzné vlastnosti třecích povrchů. Mezi ně patří např: grafit, MoS2 , PTFE nebo jiné pevné materiály. Princip ošetření povrchů spočívá v nanesení určité ochranné vrstvičky na povrch kovů a vylepšení tak mazacích vlastností. Proces nanášení je dlouhodobější, nedá se zajistit dokonalé nanesení materiálu na celý povrch a deklarované účinky výrobcem nebývají potvrzeny. Řadou zkušeben bylo potvrzeno, že součinitel tření u PTFE je vyšší než u současných motorových olejů. Nanesení PTFE na kovový povrch je možné pouze ve vakuu za vysoké teploty podkladového materiálu (kovu). Použití uvedeného materiálu ve spalovacích motorech tedy nemá vůbec význam.Výrobky nelze aplikovat do nových a těsných zařízení, jsou výrobci motorů striktně zakázány. Tyto výrobky měly velmi dobré účinky v převodových zařízeních. V současné době jejich využití rychle klesá. Vesměs jsou součástí plastických maziv, kde je jejich využití opodstatněné a účinky se projeví velmi příznivě. Mezi výrobky z oblasti druhé generace patří zejména SLICK 50 (vyráběný po roce 1984), EKOLUBE, NULON, SVEDOL, OEM a řada dalších. POZOR!Ke SLICKu 50 je však nutno podat zásadní informaci.Tato skutečnost se týká pouze přísady vyráběné po roce 1984. John Bishop nazval svou originální mikrodifuzní přísadu, vynalezenou v roce 1975 SLICK 50 a nechal udělat řadu testů.V roce 1984 však společníci pana Johna Bishopa ve společnosti Petrolon vydali ochrannou známku na celou jeho technologii a nechali si ji patentovat. Byl zahájen soudní proces a pan Bishop přestal dodávat originální mikrodifuzní přísady. Aby bývalí společníci zachránili obchod začali vyrábět přísadu s PTFE a prodávat pod stejným názvem.Firma PETROLON pak až do roku 1994 zneužívala výsledků testů originální mikrodifuzní technologie pro prezentaci přísady s PTFE. Rozhodnutím soudu v roce 1994 pak došlo k uvedení všeho na pravou míru. SLICK 50 však zůstal v podvědomí lidí jako přísada s PTFE. Firma Quaker State ( nástupce firmy PETROLON) byla v roce 1997 pokutována FTC ( obdoba ČOI v USA) 10 000 000 USD za falešnou reklamu SLICKu 50.
Na trhu je však řada výrobků u nichž je deklarováno vyplňování nerovností na povrchu kovů materiálem složeným z kombinace olova, mědi a stříbra(Lubrifilm) a jsou u nich uváděny až zázračné vlastnosti. Pozor, deklarovaný proces v motoru vůbec neproběhne a veškerý materiál
(pokud se Vám jej podaří rozmíchat) je zachycen ve filtru a na uvedené plochy se téměř nedostane. Tyto výrobky by se mohly opět využít pouze u převodovek, aplikovat je do motoru nemá vůbec smysl. Mezi tyto výrobky patří Engine Restorer, ENEX a td. S podobnými druhy materiálů byla provedena řada testů významných zkušeben a tyto jen potvrdily, že nemají výrobcem deklarované účinky a jedná se v podstatě o vyhození peněz. Na našem trhu jsou k dispozici některé oleje obsahující zejména MoS2 .Při aplikaci těchto výrobků dochází ke změnám rozměrů v zařízení, hrozí tedy případné vytěsnění maziva a následné zadření . Nelze je aplikovat do nových zařízení!

Otázka : A jak je to tedy s přísadami třetí generace? Jak působí?
Odpověď : Přísady třetí generace se zásadně liší od předchozích dvou skupin. Principem jejich účinků je tzv. mikromolekulární difúze do povrchu kovů. Dá se tedy konstatovat, že materiál nějakým způsobem proniká do povrchu kovů a vytváří tak vysoce kluznou vrstvičku, pevně spojenou s kovem. Díky těmto účinkům tedy nedochází k vytvoření ochranné kluzné vrstvy na povrchu kovů a tedy ke změně rozměrů, nýbrž uvnitř kovového povrchu. Ochranná vrstva je dokonale spojena a nehrozí tedy její odtržení.
Čím je tento proces způsoben? Přísady třetí generace dělíme na dvě skupiny. Do první skupiny patří tzv. EP ( Extreme Pressure – vysokotlaké přísady) Mimo specializovanou skupinu EP aditiv, jež jsou součástí např. převodových olejů, se jedná hlavně o výrobky na bázi halogenderivátů(obsahují chlór nebo fluór). Do druhé skupiny patří vysoce specializovaná přísada, vyrobená na bázi ropných destilátů. Tato přísada byla vynalezena v roce 1975 a od roku 1976 je chráněna patentem. Při vývoji této přísady byl objeven princip permanentní difúze maziva ( Pfl TM) a od roku 1976 je rovněž chráněn patentem. Vynálezcem a autorem patentů je pan John Bishop, který je shodou okolností i vynálezcem SLICK-u 50. V následující části se seznámíme blíže s jednotlivými fázemi působení přísad třetí generace a rozdílem mezi EP přísadami na bázi chloru a přísadou Bishop´s Original.

Otázka : V čem spočívá princip mikromolekulární difuze?
Odpověď : Mikromolekulárním látkám se rozvněž říká inteligentní přísady trojfázového působení.
V první fázi působení přísada dokonale očistí kluzný povrch a způsobí jeho polarizaci. Dojde k navázání jednotlivých molekul na aktivovaný povrch a vznikne tak pasivní mazací film.
V druhé fázi je pasivní molekulární vrstva vlivem narůstajícího tlaku stlačována a je zahájen proces aktivního mazání. Jednotlivé molekuly přísady se pomocí volných valenčních vazeb pevně přichytí ke kovovému povrchu a vytvoří tak kluzný”koberec”, který je pevně spojen s povrchem. Tloušťka této ochranné pružné vrstvy dosahuje až 2 mikrometrů. Dochází tak k prokluzu jednotlivých nerovností bez porušení povrchu a soudržnosti mazacího filmu. Proces je reverzibilní.
Ve třetí fázi při extrémním nárůstu tlaku dochází k aktivaci kontaktního filmu a v místech nejvyšších tlaků dochází k mikrodifuzi přísady do povrchu. Přísada pak vlivem vysokého tlaku a teploty proniká do mikrotrhlin a vzniká tak kompaktní ochranný štít, který má dlouhodobé ochranné vlastnosti.. Při tomto procesu pak nedochází k obrušování povrchu nýbrž k jeho ” žehlení” tj. plastické deformaci v mikronových rozměrech. Povrch je v podstatě impregnován mazivem.

Otázka : Jaký je základní rozdíl mezi přísadami obsahujícími chlor a Pfl
Odpověď : Je všeobecně známo, že chlor je vynikající vysokotlaké mazivo. Pokud by se jednalo čistě o jeho mazací vlastnosti, byly by problémy s opotřebením zcela vyřešeny. Na druhé straně se však jedná o vysoce škodlivou a agresivní látku způsobující silnou korozi materiálů, navíc vysoce ekologicky závadnou. Z toho důvodu se již před více jak 40-ti lety upustilo od používání chlorových přísad do olejů. Chlor byl pak nahrazen bezpečnou přísadou všeobecně označovanou jako ZDDP ( zinkdialkydithiofosfát). V případě veškerých přísad uvedených na našem trhu, u nichž jsou deklarovány zázračné schopnosti, se jedná o projev chlorových příměsí. Navíc chlor je vázán v plynné podobě. Výrobci falešně informují zákazníky uvedením, že jejich výrobky obsahují místo chlorparafinu chlorestery, které jsou údajně “vysoce stabilní” a jedná se údajně o “novou technologii”. Informace je lživá a zavádějící. Přísady tohoto typu jsou stejně neúčinné jako ostatní chlorové přísady.
Pro zajímavost dle amerických zdrojů obsahuje např. Super DuraLube 6,8% a přísada Prolong dokonce více jak 30% chloru. Jsou to tedy přísady, které mohou motory ve skutečnosti poškodit a ne jim pomoci. ( Článek Boba Sikorského ze dne 1.5.1997- člen SAE a svazu tribologů a olejových specialistů, USA). Dalším zavádějícím reklamním údajem je to, že přísydy obsahují “ vysoce stabilní chlorestery místo chlorparafinu” . Tento údaj je zavádějící. Chlorestery jsou méně stabilní než chlorparafiny. Obsahují 30-35% chloru, zatímco chlorparafiny 40-60%. Přísady tohoto typu jsou EP přísadami pro řezné oleje a v současné době se již zcela nepoužívají ( jsou víceméně zakázány z ekologického hlediska). Jako přísady do motorových olejů jsou zcela nevhodné.
PflTM přísady, vyrobené na bázi ropných destilátů, však neobsahují žáden chlor. Speciální technologií byly z ropného základu vyňaty uhlovodíky a sloučeny do nové látky s vynikajícími kluznými vlastnostmi a schopností pronikat do povrchu kovů.
V minulé odpovědi jste se dověděli o impregnaci povrchu mazivem. Jaký rozdíl je mezi jednotlivými druhy přísad? V případě chlorových přísad dosahuje film tloušťky pouhých setin mikronu vytvořením kluzných soí a není tedy na povrchu třecích částí souvislý.Dochází současně k napadání povrchu barevných kovů( kompozic) vytvořením tvrdé “krusty”, která následně praská a dochází tak k poškození povrchu. PflTM přísady vytvářejí souvislou vrstvu tloušťky 1-2 mikrony, což zajišťuje jeho dokonalou a dlouhodobou ochranu. Navíc tyto přísady nemají vliv na složení a kvalitu oleje, což v případě chlorových přísad není pravdou. Navíc některé z přísad obsahují i vysoké množství síry a výsledkem je pak vylučování mědi z kompozic a následně pak zničení některých olejových aditiv . Dochází k rozkladu oleje a porušení jeho mazacích vlastností. Řada distributorů těchto látek uvádí, že uvedené přísady fungují na principu “řízené koroze”. Koroze se však řídit nedá, v každém případě se jedná o poškození povrchu.
Z uvedeného výčtu je zřejmé, že přísady obsahující chlor a vysoké procento síry nejsou zejména pro motory vhodné, naopak mohou je dokonce poškodit. Proto doporučujeme při volbě vhodné přísady zjistit, na jaké bázi jsou vyrobeny. Vždy požadujte výrobky na ropné bázi. Poznáte je podle charakteristické vůně oleje a olejového vzhledu. Nesmí být průhledné s charakteristickou vůní syntetických látek.
FTC se začala zajímat o řadu výrobků, deklarujících až zázračné výsledky a výsledkem jejich zjištění bylo zveřejnění protokolů o tom, že reklama na DuraLube a PROLONG ( výrobky na bázi chlorových uhlovodíků) je falešná a zavádějící a jejich produkty nemají žádné účinky.Stejně tak dopadly výrobky Motor Up a STP Engine Treatment. ( viz Internet – FTC.gov nebo EPA.gov – inspekce životního prostředí).Zde si můžete najít originální protokoly o jednotlivých výrobcích.
Na chlorové bázi je i přísada MILITEC-1 nebo METALTEC-1.V jejich reklamních materiálech je uvedena řada zavádějících a nepravdivých informací.Jedná se o normální chlorové EP přísady, které se používaly pouze jako kluzné přísady do řezných kapalin a některých typů hydraulických olejů. V současné době jsou tyto přísady z hygienického hlediska zakázány.

Otázka: Proč jsou tedy tyto škodlivé výrobky uváděny na trhy?
Odpověď: Jedním z důvodů je ten fakt, že originální technologie a proces mikrodifuze je chráněn patentem a nikdo jej vlastně nemůže znovu použít. Na druhé straně bylo objeveno něco, co znamená revoluci v oblasti ochrany povrchu proti opotřebení. Když nebylo moci použít kvalitní technologie, přikročili různí rádoby odborníci k výrobě náhražek, u nichž deklarovali až “zázračné” účinky. Používají až neskutečné reklamy, kdy automobily nebo letadla létají bez oleje, motory běží zalité vodou a zasypané prachem a pod. Všechny tyto účinky jsou díky vysoké koncentraci chloru, účinky jsou však krátkodobé tzn. do doby vyprchání chloru. Pak nastává stejná situace, jaká byla před aplikací přísady. Pokud by tyto účinky byly dlouhodobé, tak vám jednotliví distributoři dají k dispozici dlouhodobé motorové zkoušky. Nikdo z nich však je nemá a brání se jejich vysokou pořizovací cenou a podobnými důvody. Jedině přísady Bishop´s Original tyto dlouhodobé motorové testy mají na motorech Chevrolet ( Univerzita v Utahu), Renault ( Univerzita v Nantes), Teledyne (letecký pístový motor- RAM Aircraft Modification, USA). V ČR proběhla celá řada ověřovacích zkoušek zejména formou dlouhodobého sledování opotřebení motorů systémem ELF ANAC, dále pak dlouhodobým sledováním provozu automobilů u soukromých firem.

Otázka: Jak to, že se tak kvalitní výrobky dostaly na evropský trh teprve teď?
Odpověď: Abychom mohli odpovědět na tuto otázku musíme si říci něco o panu Bishopovi a jeho obchodních aktivitách. Jak jsme již uvedli, pan Bishop je předním odborníkem v oblasti aditiv. Více jak 35 let pracuje v této oblasti a je uznávaným odborníkem. V roce 1975 dosáhl vynikajícího úspěchu vynálezem hloubkové mikrodifuze a následně pak patentem svého vynálezu. Od té doby se dá datovat i začátek obchodní činnosti. Všechny začátky jsou těžké a obzvláště při zcela nových unikátních výrobcích. Začátky se skládaly ze serie zkoušek a v současné době se dá říci, že výrobky Bishop´s Original jsou nejdéle a nejdokonaleji testované výrobky na americkém trhu. Více jak 18 let byly testovány renomovanými zkušebnami a celou řadou společností i soukromých firem. všude se setkáváme s vynikajícími referencemi. V roce 1978 se pan Bishop seznámil s třemi společníky a v rámci velké MLM firmy začínají distribuovat výrobky pod názvem SLICK 50 Mikrodifuzní výrobky jsou mezitím šířeny v rámci USA i pod jinými názvy. Vznikla firma Petrolon, která je známá díky SLICKU 50 i v Evropě. Díky neshodě mezi společníky, kdy firma Petrolon vydala ochrannou známku na veškeré výrobky pana Bishopa, došlo k soudnímu procesu a následně odchodu pana Bishopa z firmy Petrolon. Originální mikrodifuzní SLICK 50 byl “nahrazen” teflonovým produktem.Díky nepříjemné zkušenosti se rozhodl nadále obchodovat pouze sám a veškeré jeho výrobky pak prodávat jako Bishop´s Original Products a žádná jiná firma je už od něj nedostala. Samozřejmě bylo nutno znovu budovat veškeré obchodní kontakty na území Ameriky, Afriky, Austrálie a ostatních zemí. Na Evropu zatím nebyl čas, proto ani tyto výrobky zde nebyly a byly nahrazovány různým ” haraburdím”, jak se o nich pan Bishop vyjádřil. Toto rádoby zboží jen kazí názor na přísady a zařazuje je tedy do jednoho pytle s ostatním kvalitním zbožím. Po značném množství různého odpadu, který se tady dostal od “zaručeně renomovaných firmiček” bude práce s výrobky Bishop´s vyžadovat značné úsilí. Budeme se Vám však snažit dát k dispozici veškeré potřebné materiály a ty nejsilnější argumenty, proti kterým nebude protiargumentu. Díky dosavadním zkušenostem jsme přesvědčeni, že Vám poskytneme to nejlepší, co v současné době můžete na světě najít. Navíc budete mít k dispozici výsledky našich zkušeben a vyjádření našich předních odborníků, včetně následného případného zveřejnění v televizi, což bude mít největší význam pro Vaši činnost.

Otázka: Kdy a jak aplikovat přísady Bishop´s Original do motorů?
Odpověď: Přísady Bishopś Original přidáváme buď do nového oleje po jeho výměně nebo max. po 3 000 km proběhu olejové náplně. Musíme však bezpodmínečně dodržet dvě podmínky. Přísada nesmí být aplikována do nových motorů před uběhnutím doby záběhu, t.j. doporučujeme ujet alespoň 10 000 km. Lze využít i první garanční výměny po 10 – 15000 km. Přísada musí být v motoru min. 2 500 km, u kamionů pak 4 500 km pro dokonalé ošetření všech ploch. Pokud by došlo k výměně oleje před ujetím uvedené kilometráže je nutné ošetření opakovat! Ošetření motoru nevyžaduje zvláštní podmínky. Motor nemusí být zahřátý, po ošetření není nutné s automobilem jet. Doporučuje se po nalití přísady nechat motor pár minut běžet kvůli dokonalému promísení s olejem.

Otázka: Co se stane, když přísadu aplikujeme do motoru ošetřeného jinými přísadami např. SLICK-em 50 nebo jinými EP přísadami?
Odpověď: Molekulární přísady jsou neutrální k těmto materiálům. Doporučujeme však vyměnit olej a přísadu nepřidávat do oleje ve kterém ještě je jiná přísada. Přísada Bishop´s Original vytváří dokonalý štít na všech místech. Po aplikaci doporučujeme zkontrolovat filtr, protože přísady Bishop´s Original mají velmi dobré čistící účinky a dojde postupně k vyčištění celého motoru. Nehrozí však násilné uvolnění karbonu a ucpání kanálů. Karbon je uvolňován pozvolna a odchází do filtru. Doporučujeme proto u starších motorů zkontrolovat zhruba po ujetí 1 000 km stav filtru.

Otázka: Může se použít Bishop´s Original ve starších motorech?
Odpověď: V prvé řadě je třeba uvážit, co znamená starší motor. Pokud se jedná o motor, který má mechanické opotřebení tak vysoké, že drží pohromadě sílou karbonové vrstvy je zbytečné do něj cokoli dávat. Pokud však bylo s ním zacházeno normálně a byl pravidelně vyměňován olej je použití přísady velice vhodné. Výrazně se tím sníží pasivní odpory motoru zvýšené dlouhodobým provozem. Dojde ke zlepšení provozních vlastností, hlučnosti, kouřivosti a celkově se zklidní jeho chod. U starších motorů je vylepšení výraznější než u zcela nových. Přísadu Bishop´s Original lze použít kdykoli, nezáleží tedy na stáří motoru.

Otázka: Co se stane, když dám větší množství přísady?
Odpověď
: V podstatě se nic nestane. Výrobce stanovil doporučené množství, které je dostatečné a nemá význam je zvyšovat. Jednak nedosáhnete zvýšení efektu a z finačního hledista se jedná o zbytečný výdaj.

Otázka: Jak často musíme opakovat ošetření pomocí přísad Bishop´s Original?
Odpověď
: Výrobce doporučuje opakovat ošetření buď co ujetých 150 000 km ujetých v jednom roce nebo pravidelně co 12 měsíců. Nezáleží na počtu výměn oleje. Opakované ošetření co jeden rok souvisí s procesem stárnutí ropných produktů.I výrobci olejů doporučují vyměnit olej co jeden rok nebo po ujetí předepsané kilometráže. Kvalita a tloušťka ochranného filmu zajišťuje dokonalou ochranu povrchů kovů po celou uvedenou dobu. Doporučujeme dodržovat výměnné lhůty olejů předepsané výrobcem automobilů pro daný typ oleje. U převodových olejů je doporučováno přidat přísadu při každé výměně oleje, obvykle po 40 000 km. V případě použití stabilizátorů oleje Bishop´s Original dojde k prodloužení životnosti oleje až na dvojnásobek ( receptury XLO-G7500 a XLO-D3500.

Otázka: Na našem trhu je řada přísad u nichž je uváděno, že je lze míchat s jakýmkoliv druhem oleje. Jak je tomu u přísad Bishop´s Original?
Odpověď
: Každý druh oleje má své specifikum a chová se trochu jinak ( mluvíme o olejích motorových, převodových , hydraulických nebo průmyslových) Nelze proto s naprostou jistotou říci, že existuje univerzální přísada. V případě chlorových přísad se prokázala celá řada případů nesnášenlivosti oleje s přísadou. Míníme tím ovlivnění jejich chemické stability a následně mazacích vlastností.
Přísady Bishop´s Original jsou vyráběny jako specializované přísady do jednotlivých druhů olejů. Proto pro benzinové motory je jeden druh, pro dieselové motory pak jiný. Stejně je tomu v případě převodových olejů a kapalin. Máte tedy možnost si vybrat přísadu přesně postavenou na dané zařízení.

Otázka: Můžeme aplikovat přísady Bishop´s Original do automatických převodovek?
Odpověď
: Pro automatické převodovky je určena speciální receptura č.127 . Tato přísada se přidává do automatické kapaliny. Do automatických převodovek se nesmí přidávat jiný druh přísady pro převodovky.

Otázka: Kolik druhů výrobků je v nabídce Firmy Bishop´s Original
Odpoveď
: Jak již bylo uvedeno výrobky Bishop´s original lze rozdělit do 6-ti skupin podle určení.
Do první skupiny jsou zařazeny přísady do motorových olejů a to pro veškeré druhy automobilových, nákladních, lodních, leteckých , motocyklových a motorů malé zahradní a lesní techniky.
Ve druhé skupině jsou čistící a stabilizační přísady do olejů
Ve třetí skupině jsou přísady do paliv ať už jednorázové, určené ke konzervaci palivového systému a spalovacího prostoru, nebo trvalé přísady do paliva. Jedná se zejména o ošetření nafty.
Ve čtvrté skupině jsou přísady do převodových olejů a kapalin. Zahrnují přísady do klasických převodovek, automatických, převodovek 4×4, diferenciálů atd.
V páté skupině jsou pak speciální výrobky, tj. plastické tuky, speciální multifunkční maziva a nakonec prostředky k likvidaci zápachu.
V šesté skupině jsou speciální komponenty pro výrobu bionafty a bio olejů, leteckých paliv, pohonných hmot a olejů.

Otázka: Na co bychom měli upozornit při prezentaci jednotlivých výrobků?
Odpověď
: V případě přísad do motorových olejů je nezbytně nutné upozornit, že nelze jednotlivé přísady zaměňovat, nebo využívat tím způsobem, že přísadou 906 GDC budeme nahrazovat receptury 460-G nebo 400-D. Receptura 906GDC je určena pro vysoce výkonové tahače a nákladní automobily. Nemůžeme tedy zaručovat naprosto stejné účinky při aplikaci do osobních automobilů. Jistě se setkáte i s takovými názory a možnostmi použití. Dále upozorněte na to, kdy je možné přísadu aplikovat- tedy nejdříve po záběhové době tj. min po 10 000 km. Přísada musí být v oleji alespoň 2 500 km u kamionů až 5 000 km, aby došlo k dokonalému ošetření všech kluzných ploch.
V případě čistících a stabilizačních přísad- receptura 501- odkalovací přísada je velice vhodná do starších motorů nebo ji lze opakovaně využívat každou 3-tí výměnu oleje pro vyčištění motoru. Jen tím motoru prospějete. Odstraníte veškeré úsady a nečistoty, které se stačily usadit ve vaně motoru a na stěnách. Recepturu 560 používat vždy až po předchozím vyčištění motoru recepturou 501.Stabilizátory oleje doporučujeme zejména u stavebních strojů, nákladních automobilů v lomech a pod. Tedy všude tam, kde dochází k vysokému teplotnímu zatížení motorů a tím i k podstatně rychlejšímu opotřebení oleje. V případě přísad do paliva zdůraznit, že tyto přísady mají za úkol v prvé řadě vyčistit celý palivový systém včetně spalovacího prostoru, ventilů, žhavičů a zapalovacích svíček a celkově tak vylepšit proces spalování. Za druhé pak vytváří ochrannou izolační vrstvu uvnitř hlav válců, což je důležité pro zajištěni dlouhodobé životnosti a snížení termického namáhání materiálu. Ostatní přísady do paliva jsou využívány zejména v zimním provozu u nafty. Pro přísady do převodových olejů platí všeobecně: nejprve se informujte o jaký typ převodovky jde ( ruční nebo automatická). Do automatické nesmíte použít klasickou přísadu. Tam patří jen přísada do automatických kapalin ( 127). Převodovky 4×4 mají svou recepturu. V případě receptur 842 a 844 je možné provést záměnu s tím, že receptura 844 má vyšší koncentraci než 842. Jinak se v podstatě jedná o totéž médium. Plastické tuky nelze míchat s jinými, je třeba zařízení vymýt před použitím tohoto plastického maziva . Receptura 477 je plastický tuk, který nemá bod skápnutí, je vyroben na nemýdelné bázi (jejich základem je montmorillonit nebo bentonit) V praxi to tedy znamená, že je tento tuk plně využitelný pro veškeré vysoké zátěže při vyšším tepelném zatížení. Separační tuky lze využívat pro mazání zařízení s nízkými otáčkami ve velmi vysokých teplotách, nebo pro mazání šroubů na pecích. Závity a matice jsou pak chráněny proti spečení vlivem vysokých teplot.
Aerosolové mazivo lze velmi úspěšně využívat pro ošetření obráběcích nástrojů ( vrtáky, frézy, obráběcí nože a pod). Díky svým vysokým antikorozivním vlastnostem je bude možné využívat pro antikorozní ochranu povrchu oceli ve stavebnictví, ošetření vnitřků sloupů lyžařských vleků, ošetření dutin v automobilech a řada dalších. Přípravek na likvidaci zápachu je podrobně popsán na samostatném letáku.. Najde se jistě celá řada možností jiného využití ať už v automobilizmu při likvidaci zápachu v kabinách, možnost ošetřování místností po přimíchání do malířských nátěrů a pod.

Otázka : Jak máme argumentovat na tvrzení, že je lépe za ty peníze koupit naftu?
Odpověď
: S největší pravděpodobností vám tímto způsobem budou argumentovat soukromí autodopravci. Můžete argumentovat následovně: Z ověřené praxe víme, že u nákladního automobilu dochází ke snížení spotřeby PHM o cca 1,5-2 l /100 km. Při průměrné ceně 23 Kč/l dochází k úspoře cca 35 Kč /100 km. Při průměrné roční kilometráži 100 000 km/kamion to představuje úsporu 35 000 Kč jen za PHM. Jistě je to zajímavá hodnota. Přitom náklad uvedeného autodopravce nepřesáhne částku 4 000 Kč včetně DPH/rok. Jistě si pak každý dovede spočítat úsporu. Není zde ovšem započten podíl nákladů na případné GO motoru, které se při pravidelném ošetřování motoru podstatně sníží prodloužením životnosti motoru na dvojnásobek a případně i více. Při aplikaci olejových stabilizátorů dojde zároveň k prodloužení životnosti olejové náplně. Tuto úvahu pak ponechte na případném zákazníkovi. Dlouhodobým sledováním nákladního automobilu AVIA 31 TL Turbo byla prokazatelně zjištěna úspora cca 175 000 Kč za 3 roky provozu vozidla s přísadami Bishop´s Original při celkovém nákladu cca 9 000 Kč.
Další efekt, který se projeví je zvýšení výkonu a zklidnění a ztišení motoru, což je velice důležitým psychologickým efektem pro řidiče. Když si motor spokojeně brouká, je i řidič spokojený a to má velký vliv na celkový efekt jízdy. Pokud je náklaďák ” líný” je i řidič nervozní a to může být příčinou nehod. Nejdůležitější je to, aby si přípravky Bishop´s Original vyzkoušel vždy alespoň jeden seriozní řidič, který když bude spokojen udělá tu největší reklamu a pak už se informace šíří lavinovitě. Dojmy si řidiči vyměňují zejména, když stojí v dlouhých frontách na hranicích. Proto je vhodné, aby někdo z nich měl informační letáčky výrobků Bishop´s Original.